Άρθρα

ΨΥΧΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

(ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ-ΕΝΟΡΑΣΗ)

Αντί Εισαγωγής:

« - Ο Πυθαγόρας, ο μέγας φιλόσοφος, είχεν ευτυχώς μυηθή στα μυστήρια των ψυχικών δυνάμεων, είχε διδαχθή και πολύ καλά τον Υπνωτισμό. Από την Αίγυπτο ο Πυθαγόρας –ο οποίος, σημειωτέον, κατήγετο εκ Σάμου- μετέβη εις τους Δελφούς, οι οποίοι τότε ευρίσκοντο εν καταπτώσει, λόγω των συκοφαντιών και της πολεμικής την οποίαν υφίσταντο. Αι Πυθίαι είχον σηκώσει κεφάλι και δεν υπήκουον πλέον εις τους ιερείς (όπως κάμουν τα σημερινά μέντιουμ). Ο Πυθαγόρας, όμως, λόγω των ικανοτήτων που είχε, της δραστηριότητος την οποίαν ανέπτυξε και των πολυτίμων γνώσεων τας οποίας είχε μεταφέρει εξ Αιγύπτου, ενεφύσησε νέαν ζωήν εκεί. Ετελειοποίησε το έργον των Δελφών, δια του οποίου εδημιουργούντο Νόμοι Λογικής, Νόμοι Δικαιοσύνης , Νόμοι Επιστήμης και Νόμοι που είχον σκοπόν να καλλιτερεύσουν την ζωήν του ανθρώπου. Εις το έργον του τον εβοήθησε μία από τας Πυθίας, η Θεόκλεια, η οποία υπνωτίζετο και είχε θαυμασίαν απόδοσιν. Ο Πυθαγόρας εκαλλιέργησε τας ιδιότητάς της και το γόητρον των Δελφών ήρχισε να εξυψώνεται. Η μαντική ησκήθη εις τους Δελφούς με επιστημονικήν βοθύτητα και με θρησκευτικήν ειλικρίνειαν. Δια τον λόγον αυτόν, εγένοντο τόσαι ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ προβλέψεις.»

Απόσπασμα από το βιβλίο του Αντωνίου Πισσάνου ΨΥΧΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ εκδόσεις ΠΡΟΟΔΟΣ 1975.

Στην εποχή που μεγαλουργούσε το ελληνικό πνεύμα ο Πυθαγόρας θεώρησε ιδιαίτερα σημαντική αποστολή του να αποκαταστήσει την μαντική τέχνη στους Δελφούς γιατί αυτό ωφελούσε την Ελλάδα. Όπως θα παρατηρήσουμε ο Πυθαγόρας με επιστημονικές μεθόδους πέτυχε την ύψωση των Δελφών στην αρχική θέση τους. Ναι, οι ψυχικές έρευνες εξυψώνουν το ανθρώπινο πνεύμα και η εφαρμογή των επιστημονικών συμπερασμάτων που προκύπτουν βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων.

Θεώρησα σκόπιμο να γράψω ένα άρθρο συνοπτικό, με ξεκάθαρο τρόπο και με απλή γλώσσα γύρω από ψυχικά φαινόμενα που δημιουργούν ακόμα και στις μέρες μας απορίες. Ελπίζω να πετύχω σε αυτό το μοίρασμα των γνώσεων που απέκτησε μετά από 23 χρόνια μελετών των ψυχικών φαινομένων και επίσης ελπίζω να μπορέσω να καταδείξω το σημαντικό της συνεχούς έρευνας σε αυτόν τον τομέα γιατί οι γνώσεις της σύγχρονης παραψυχολογίας είναι ακόμα λίγες μπροστά στο μέγεθος των πραγματικά ολοκληρωμένων γνώσεων που θα μας δώσουν πλήρεις εξηγήσεις αυτών των φαινομένων.

ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ

Η μεταβίβαση σκέψης από άνθρωπο σε άνθρωπο χωρίς τη μεσολάβηση των γνωστών πέντε αισθήσεων ονομάστηκε τηλεπάθεια γιατί αυτή η λέξη εμπεριέχει την πραγματική έννοια της μεταβίβασης σκέψης η οποία γίνεται όντως από μακριά εξ ου και το –τηλε-. Μέσω της τηλεπάθειας είναι δυνατόν είτε να αντιληφθούμε τη σκέψη κάποιου είτε να μεταφέρουμε τη δική μας σε αυτόν. Επίσης μέσω της τηλεπάθειας μπορούμε να λάβουμε μήνυμα κινδύνου ή χαράς ή να αισθανθούμε γεγονότα να συμβαίνουν τώρα (πρόβλεψη). Η τηλεπάθεια μπορεί να λειτουργήσει είτε σε κατάσταση εγρήγορσης είτε σε κατάσταση ύπνου είτε σε κατάσταση ύπνωσης είτε σε κατάσταση διαλογισμού.

Η τηλεπαθητική επικοινωνία "εκφράζεται" δηλαδή εμφανίζεται μέσω των υπεραισθήσεων οι οποίες είναι η ανώτερη οκτάβα των γνωστών 5 αισθήσεων, ήτοι:          

Διόραση (όταν ένα άτομο "βλέπει" εικόνες στο μυαλό του οι οποίες δεν είναι ορατές από τα υπόλοιπα παριστάμενα άτομα). 

Διακοή (όταν ένα άτομο "ακούει" ήχους ή μουσική ή συνομιλία στο μυαλό του τα οποία δεν είναι ακουστά από τα υπόλοιπα παριστάμενα άτομα).

Διαφή (όταν ένα άτομο "νιώθει" μέσα στο σώμα του ή σε κάποιο σημείο του σώματός τους μυρμήγκιασμα, μούδιασμα, τσιμπίματα, κάψιμο, πάγωμα, έντονη ροή του αίματος, ανατριχίλα, τίναγμα, ή όταν νιώθει μέσα στις παλάμες του την αύρα του άλλου ατόμου, ή όταν αισθάνεται ότι κάτι ή κάποιος το αγγίζει, ή όταν νιώθει την αίσθηση της υφής ενός αντικειμένου το οποίο είτε δεν το αγγίζει είτε ακόμα και δεν το βλέπει, γεγονότα τα οποία δεν είναι αντιληπτά από τα υπόλοιπα παριστάμενα άτομα).

Διάγευση (όταν ένα άτομο "γεύετε" γεύσεις στο μυαλό του ή ακόμα και στο στόμα ή στη γλώσσα αντικειμένων τα οποία δεν μπορεί να τα γευτεί ή ακόμα και δεν υπάρχουν κοντά του, γεύσεις οι οποίες δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτές από τα υπόλοιπα παριστάμενα άτομα).

Διόσφρηση (όταν ένα άτομο "μυρίζει" οσμές στο μυαλό του είτε ακόμα και στη μύτη του, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτές από τα υπόλοιπα παριστάμενα άτομα).

Όταν κάποιο άτομο σκέπτεται το ίδιο που σκέπτεται ένα άλλο άτομο τότε αυτό το φαινόμενο ανήκει στην ανώτερη οκτάβα της σκέψης και ονομάζεται Διάσκεψη η οποία περιλαμβάνει είτε λήψη της σκέψης του άλλου ατόμου είτε αποστολή της σκέψης σε άλλο άτομο είτε επεξεργασία ταυτόχρονη της σκέψης μεταξύ δύο ατόμων (αυτό ανήκει στα πολύ σπάνια φαινόμενα).

Όταν κάποιο άτομο αισθάνεται τα συναισθήματα του άλλου ατόμου τότε αυτό το φαινόμενο ανήκει στην ανώτερη οκτάβα των συναισθημάτων και ονομάζεται Διαίσθηση.

Όταν ένα άτομο αντιλαμβάνεται το περιβάλλον χωρίς να υπάρχουν στοιχεία αντιληπτά από άλλα άτομα ακόμα και μέσω των Υπεραισθήσεων, τότε μιλάμε για την ανώτερη οκτάβα της αντίληψης, δηλαδή Υπεραντίληψη και αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται ως Ραδιαισθησία η οποία είναι η λήψη μηνυμάτων ακόμα και από σημεία που είναι αδύνατον άλλα άτομα να λάβουν στοιχεία και το ραδιαισθητικό άτομο μπορεί να "καταλάβει" την ύπαρξη για παράδειγμα νερού, χρυσού, αρχαίων αντικειμένων κλπ. Αυτό το φαινόμενο περιλαμβάνει μόνο τη λήψη των μηνυμάτων και ανάλογα ποια υπεραίσθηση του ατόμου είναι πιο ανεπτυγμένη μέσω αυτής θα λάβει τα στοιχεία. Για να το καταλάβουμε αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε πως λειτουργούν οι υπεραισθήσεις (Διόραση, Διακοή, Διαφή, Διάγευση, Διόσφρηση).

Ένα άλλο μέρος της υπεραντίληψης ονομάζεται Ψυχομετρία η οποία είναι πάλι υπεραντίληψη που λαμβάνει μηνύματα και η οποία δίνει πάλι μέσω των υπεραισθήσεων στοιχεία για άτομα ή αντικείμενα.

Στον τομέα της υπεραντίληψης μπορεί να καταταχθεί και η αποστολή ψυχικών ρευστών ή σκέψης ή επιθυμίας, δηλαδή Ψυχοκινητικά φαινόμενα κατά τα οποία αποστέλλεται σκέψη ή επιθυμία του ατόμου ή πραγματοποιείται ψυχοκίνηση αντικειμένων με εξαγωγή ψυχικού ρευστού, τα φαινόμενα της τηλεπαθητικής επικοινωνίας με Νοητική Εκπομπή Σκεπτομορφών κατά την οποία αποστέλλεται μία πλήρως διαμορφωμένη σκεπτομορφή με συγκεκριμένο στόχο, καθώς και το φαινόμενο του Εκτοπλάσματος το οποίο προϋποθέτει το άτομο το οποίο το εξάγει να είναι ένα ιδιαίτερα δυνατό δυναμόλυτο διάμεσο και στόχο έχει τη μορφοποίηση προσωρινά των άυλων οντοτήτων.

Τηλεπαθητικές ικανότητες έχει το 95 % του πληθυσμού απλά δεν είναι καλλιεργημένες. Από αυτό το ποσοστό το 5 % έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένες κάποιες από τις ως άνω περιγραφόμενες ικανότητες και συνήθως έχει παρουσιάσει ανάλογα φαινόμενα. Από αυτό το 5% μπορεί να προκύψει ένας επαγγελματίας του χώρου είτε μάντης, είτε ραδιαισθητικός, είτε ψυχοκινητικός, είτε διάμεσος, είτε υπνωτιστής, είτε πνευματιστής κλπ. Τα ιδιαίτερα ταλέντα ανήκουν μόλις στο 1 % του γενικού πληθυσμού και για αυτό το λόγο είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο να εντοπιστούν τέτοια άτομα και να τύχουν ανάλογης εκπαίδευσης.

ΕΝΟΡΑΣΗ

Η σαφής και άμεση γνώση της αλήθειας χωρίς τη μεσολάβηση της διανοίας ή των πέντε γνωστών αισθήσεων ονομάστηκε ενόραση γιατί αυτή η λέξη εμπεριέχει την πραγματική έννοια της εσωτερικής γνώσης. Μέσω της ενόρασης μπορούμε να γνωρίσουμε ακόμα και άγνωστα για το επίπεδο των γνώσεών μας γεγονότα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Η ενόραση μπορεί να λειτουργήσει είτε σε κατάσταση εγρήγορσης είτε σε κατάσταση ύπνωσης. Το ενορατικό χάρισμα είναι τόσο σπάνιο που ανήκει στην κυριολεξία μόνο στο 1/1.000 (ένα άτομο δηλαδή στα χίλια του γενικού πληθυσμού). 

Συνοπτικά

Είτε μέσω της τηλεπαθητικής ικανότητάς του είτε μέσω της ενορατικής, είτε βρίσκεται σε κατάσταση εγρήγορσης είτε σε κατάσταση ύπνωσης, ένα ικανό διάμεσο μπορεί να δώσει μία έγκυρη πρόβλεψη για γεγονότα της ζωής ενός ανθρώπου και φυσικά σαφείς οδηγίες που θα βοηθήσουν τον ενδιαφερόμενο να διαμορφώσει προς το καλύτερο τη ζωή του.  Φαινόμενα Πρόρρησης ή Αναδρομής παρουσιάζονται σε αρκετά ικανά διάμεσα και αρκετά συχνά ειδικά η πρόρρηση εμφανίζεται και σε άτομα του γενικού πληθυσμού χωρίς ιδιαίτερη τηλεπαθητική ικανότητα. Αυτά τα φαινόμενα συνήθως εμφανίζονται μέσω ονείρων τα οποία ονομάζονται και προφητικά. Η Αναδρομή μέσω Ύπνωσης θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί είναι μία τεχνική που ναι μεν "σπάει" το φράγμα του χρόνου αλλά δεν επιλέγεται η στιγμή-στόχος της αναδρομής και έτσι μπορεί το υποκείμενο σε ύπνωση αναδρομής άτομο να βρεθεί ξαφνικά στο χρονικό σημείο ενός τραυματικού γεγονότος και αυτό να προκαλέσει στην παρούσα ζωή σοκ με συνέπειες αρκετές φορές ψυχωσικής κρίσης.

 

ΚΑΡΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΝ

Μέσα από το παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την έννοια του κάρματος, της μετενσαρκώσεως, της μεταξύ τους σχέσης, καθώς και να σας ενημερώσουμε για τις πρωτότυπες μεθόδους ανάλυσής τους που χρησιμοποιούμε στο κέντρο μας.

Κάρμα ή μοίρα ή πεπρωμένο ή τυχερό ή γραφτό ή μοιραίο ή ριζικό ή ειμαρμένη, όποια λέξη κι αν χρησιμοποιήσουμε, στην ουσία αναφερόμαστε στο ίδιο. Η λέξη μοίρα για παράδειγμα, προέρχεται από το ρήμα -μείρομαι (τυχαίνω-αξιώνομαι) και η μία από τις τέσσερις διαφορετικές ερμηνείες που της αποδίδονται είναι και αυτή του πεπρωμένου.

Μετενσάρκωση ονομάζουμε τις αλλαγές σωμάτων σε κάθε καινούρια ζωή που πραγματοποιεί μια ψυχή. Συχνά συγχέεται με τον όρο μετεμψύχωση που σημαίνει τη μετοίκηση της ψυχής του ανθρώπου μετά θάνατον σε ζώα ή άλλες μορφές ζωής. Εμείς, προς διευκόλυνση, θεωρούμε ότι μιλάμε για το ίδιο, είτε χρησιμοποιώντας τον ένα όρο είτε τον άλλο. Ακριβέστερος όμως είναι ο όρος μετενσάρκωση. Η ύπαρξη της μετενσάρκωσης-μετεμψύχωσης (άρα πολλών ζωών) είναι μία φιλοσοφική αντίληψη που έχουν ασπαστεί οι λαοί της Ανατολής και ζουν σύμφωνα με αυτήν τη φιλοσοφία. Επίσης οι αρχαίοι Έλληνες, Αιγύπτιος Ασσύριοι, Βαβυλώνιοι και άλλοι λαοί παλαιοτέρων εποχών είχαν την πεποίθηση ότι η ζωή της ψυχής συνεχίζει τον αέναο κύκλο της σε διαφορετικά όμως κάθε φορά σώματα.

Ο Νόμος του Κάρμα βασίζεται στην αρχή αιτίας-αποτελέσματος. Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα είτε εκούσια είτε ακούσια δημιουργεί αποτέλεσμα είτε θετικό είτε αρνητικό. Αυτά τα αποτελέσματα ονομάζονται καρμικά χρέη.

Η μετενσάρκωση πραγματοποιείται σύμφωνα με το Νόμο του κύκλου της ζωής, ο οποίος λέει ότι κάθε τι που υπήρξε στο παρελθόν επανέρχεται στο παρόν και κάθε τι που υπάρχει στο παρόν θα επανεμφανιστεί στο μέλλον.

Η ζωή είναι ενέργεια σε μορφή. Η ενέργεια παίρνει διάφορες μορφές, αλλά ουδέποτε χάνεται. Κάθε μορφής ενέργεια λειτουργεί σαν αιτία που δημιουργεί αποτέλεσμα.

Στο κέντρο μας χρησιμοποιούμε διάφορες μεθόδους πρόβλεψης ανάλογα με τις ερωτήσεις του ενδιαφερόμενου ατόμου. Μία από τις πλέον σημαντικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε είναι η μέθοδος της Καρμικής Ανάλυσης Μετενσαρκώσεων. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο Χάρτη ΓΕΝΝΕΣΙΣ και στην ανάλυση του.

Ο Χάρτης Καρμικών Αναλύσεων Μετενσαρκώσεων ΓΕΝΝΕΣΙΣ βασίζεται σε μαθηματικώς αποδεδειγμένα στοιχεία όπως : Πυθαγόρεια ακολουθία Α' ή αλλιώς Ακολουθία του Lucas, Πυθαγόρεια ακολουθία Β' ή αλλιώς Ακολουθία του Fibonacci, Χρυσό αριθμό του Πυθαγόρα, Raith (ενέργεια στροβίλου), την έλικα του Αρχιμήδη και τη Χρυσή τομή.

Βάσει της μελέτης του Χάρτη μπορούμε να διαπιστώσουμε τα εξής:

 1. Έως και 5 προηγούμενες ή επόμενες μετενσαρκώσεις ενός ατόμου.
 2. Λόγους παρούσας μετενσάρκωσης ενός ατόμου.
 3. Έως και 5 προηγούμενες ή επόμενες κοινές χρονικά μετενσαρκώσεις 2 ή περισσοτέρων ατόμων.
 4. Λόγους παρούσας κοινής χρονικά μετενσάρκωσης 2 ή περισσοτέρων ατόμων.
 5. Σημεία εστίασης της προσοχής του ενδιαφερόμενου στην παρούσα μετενσάρκωση του.

Βασικός σκοπός της μεθόδου είναι ο εντοπισμός των καρμικών αιτιών της παρούσας μετενσάρκωσης και η χάραξη της πορείας και στάσης ζωής του ενδιαφερόμενου, καθώς και η καλύτερη όσο το δυνατόν επιλογή των ενεργειών και δραστηριοτήτων του ώστε να εξαλειφθούν τα καρμικά χρέη από προηγούμενες ζωές και να αποφευχθεί η δημιουργία καινούριων.
Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι ο ενδιαφερόμενος πληροφορείται για τις προηγούμενες μετενσαρκώσεις του χωρίς να χρειαστεί να υπνωτιστεί.

 

Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΤΙΑ

Η Μεταφυσική επιστήμη ασχολείται με τη μελέτη των μεταφυσικών φαινομένων. Στα μεταφυσικά φαινόμενα ανήκουν όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας και κάτω από το πρίσμα της σύγχρονης επιστήμης παραμένουν ανεξήγητα.

Ο Αριστοτέλης αυτά τα φαινόμενα τα κατέταξε στο πλάι της επιστήμης της Φυσικής, σε μια νέα επιστήμη που την ονόμασε «Μεταφυσική» δηλαδή «ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ». Στόχος του ήταν όσα φαινόμενα παρέμεναν ανεξήγητα σύμφωνα με τις γνώσεις της εποχής του, να παραμείνουν σε εκκρεμότητα προς διερεύνηση από τους επιστήμονες του μέλλοντος μέχρι τη στιγμή που θα γίνει κατορθωτή η ερμηνεία τους. Πόση σοφία κρύβεται στη στάση του μεγάλου αυτού επιστήμονα! Αναγνώριζε ότι η γνώση της εποχής του ήταν μικρή εμπρός στο μεγαλείο των νόμων της ζωής που παρέμεναν ακόμα άγνωστοι σε αυτόν και τους σύγχρονους του.

Ο επιστήμων της εποχής μας αξίζει να τον μιμηθεί και να παραδεχτεί ότι και οι δικές του γνώσεις σχετικά με τους νόμους που διέπουν τη ζωή είναι μικρές και ότι υπάρχουν κι άλλοι νόμοι τους οποίους ο ίδιος αγνοεί και επίσης να ελπίζει ότι στο μέλλον ο ίδιος ή κάποιος συνάδελφος του θα τους ανακαλύψει. Με σεβασμό, ταπεινοφροσύνη και ευρύ νου χρειάζεται να σκύψει με προθυμία και ζήλο στα επονομαζόμενα «ανεξήγητα φαινόμενα», να τα ερευνήσει, να τα μελετήσει και εφόσον διαπιστώσει ότι αδυνατεί με τις παρούσες γνώσεις του να τα ερμηνεύσει, να τα κατατάξει στα «μεταφυσικά» φαινόμενα και να τα διαθέσει προς έρευνα στον επιστήμονα της επόμενης γενιάς.

Με αυτόν τον τρόπο το άγνωστο θα γίνει γνωστό και το ανεξήγητο θα εξηγηθεί, αρκεί να περιμένουμε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου.

 

EΝΕΡΓΕΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΑΓΓΙΓΜΑ

Διαλέξαμε τη ζωή και επαναλαμβάνουμε καθημερινά αυτήν την επιλογή, γιατί το νευρικό μας σύστημα βομβαρδίζεται ασταμάτητα από τόσα πολλά ερεθίσματα, που αν τα αποδεχόμασταν όλα θα μας κατέκλυζαν και θα πεθαίναμε μέσα στη σύγχυση. Η εισαγωγή στοιχείων στον κάθε οργανισμό ελέγχεται πολύ προσεκτικά και από τις χιλιάδες πληροφορίες, μόνο ένας μικρός αριθμός φτάνει στον εγκέφαλο και ακόμα μικρότερος στις περιοχές του συνειδητού.

Ακούγοντας μια μαγνητοφώνηση παρατηρούμε ότι έχουν γραφτεί περισσότεροι φυσικοί θόρυβοι από όσους ακούμε συνήθως στην πραγματικότητα. Όμως, οι θόρυβοι που προκαλούν τα περαστικά αυτοκίνητα ή το τικ-τακ του ρολογιού υπάρχουν πάντοτε, με τη διαφορά πως ο εγκέφαλος τους αγνοεί. Κάθε ζωντανός οργανισμός ξέρει να κάνει αυτήν την επιλογή από το «μελαγχολικό σύριγμα του σύμπαντος», όπως είχε ονομάσει ο Μίλτον τους κάθε λογής ήχους που μας τριγυρίζουν. Τα στοιχεία που διαλέγουμε δεν είναι πάντα και τα πιο δραματικά ερεθίσματα, δηλαδή οι δυνατότεροι θόρυβοι ή τα πιο λαμπερά φώτα. Μερικές φορές συμβαίνουν πολύ λεπτές αλλαγές στο περιβάλλον, που γίνονται αντιληπτές μόνο επειδή είναι ασυνήθιστες.

Από το φράγμα των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στο περιβάλλον τους, οι ζωντανοί οργανισμοί επιλέγουν μόνο τις συχνότητες που περιέχουν τις καλύτερες πληροφορίες. Η ατμόσφαιρα της Γης αντανακλά ή απορροφά τεράστιες ποσότητες διαστημικού φάσματος. Ένα μεγάλο μέρος της υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας δεν διαπερνά την ατμόσφαιρα, σε αντίθεση με το ορατό φως, που περνά σχεδόν ανεμπόδιστα με μήκος κύματος ανάμεσα στα δύο προηγούμενα. Δεν είναι τυχαίο, επομένως, το ότι η ζωή πρέπει να είναι ευαίσθητη σε αυτήν την ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών. Η ανθρώπινη όραση ανταποκρίνεται σε μήκη κύματος από 380 μέχρι 760 μιλιμικρά, δηλαδή στις συχνότητες που επηρεάζονται λιγότερο από το προστατευτικό ατμοσφαιρικό κάλυμμα της Γης. Μέσα από τα στενά παράθυρα των αισθητηρίων οργάνων μας, αποκτούμε μια συλλογική εικόνα του κόσμου.

Άλλοτε πιστεύαμε ότι τα παράθυρα αυτά ήταν μόνο πέντε : όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση και αφή. Όμως, τελευταία, έχουν ανακαλυφθεί «νέες» ανθρώπινες αισθήσεις, καθώς και συνδυασμός των παλιών στα ζώα. Οι νυχτερίδες «βλέπουν» με τα αυτιά τους, εκπέμποντας ήχους υψηλής συχνότητας (υπέρηχους) και ακούγοντας την ηχώ που επιστρέφει. Ο κροταλίας «βλέπει» με το δέρμα του, δηλαδή ακολουθεί τις κινήσεις του θύματός του μέσα στο σκοτάδι χρησιμοποιώντας τα ευαίσθητα στη θερμοκρασία κύτταρα του δέρματός του, που βρίσκονται τοποθετημένα σε μικρές εσοχές ανάμεσα στα μάτια του. Οι μύγες «γεύονται» με τα πόδια τους, πατώντας πρώτα πάνω στην τροφή τους για να διαπιστώσουν εάν είναι κατάλληλη.

Ολόκληρο το σώμα μας είναι ένα σύνολο αισθητήρων και τώρα πλέον έχουμε ανακαλύψει και πάλι ικανότητες που θεωρούσαμε κάποτε υπερφυσικές, οι οποίες σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες είναι φυσικές αισθητήριες παραλλαγές των πέντε αρχικών αισθήσεων, που ένας συγκεκριμένος ζωικός οργανισμός υποχρεώθηκε να δημιουργήσει για να ανταποκριθεί σε κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες του. Οι αισθήσεις αυτές ονομάζονται τηλεπαθητικές ικανότητες ή έκτη αίσθηση ή υπεραίσθηση.

Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός οργανισμού οποιαδήποτε αλλαγή αντανακλάται και στο ζωικό του πεδίο. Αποτέλεσμα μια νέας έρευνας για τη ζωή και τον ηλεκτρισμό είναι και η θεωρία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να εξηγήσει πως επηρεάζεται η ζωή μας από γεγονότα έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Μαζί με το φως των άστρων δεχόμαστε μιαν ανάλογη ποσότητα ενέργειας με τη μορφή κοσμικών ακτίνων σε πολύ βραχέα κύματα. Τα περισσότερα από αυτά απορροφώνται στην ατμόσφαιρα και ένα μέρος της ενέργειάς τους χρησιμοποιείται για να μετατρέψει το Διοξείδιο του άνθρακα σε ραδιενεργό ισότοπο ΄Ανθρακα 14, που μπαίνει μέσα σε όλα τα ζωντανά όντα και αποτελεί το στοιχείο που μετριέται για τον υπολογισμό της ηλικίας των απολιθωμάτων. Η υπόλοιπη ενέργεια του Σύμπαντος χρησιμοποιείται στον ιονισμό της ατμόσφαιρας για να διασπάσει τα αέρια σε άτομα με ηλεκτρικό φορτίο. Ο φορτισμένος αυτός αέρας συγκεντρώνεται σε ύψος 96 περίπου χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Γης, σε ένα στρώμα που ονομάζεται ιονόσφαιρα. Μέρος του ιονισμένου αέρα διαρρέει τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας σαν ΄Οζον, μια ουσία με σημαντική επίδραση στη ζωή. Όταν συγκεντρωθεί ένα μέρος ΄Οζοντος σε τέσσερα εκατομμύρια μέρη αέρα, έχει την ιδιότητα να σκοτώνει πολλά μικρόβια. Μπορούμε ακόμα να διακρίνουμε το ΄Οζον σε πολύ μικρότερες ποσότητες και μάλιστα να ξεχωρίσουμε τα θετικά και τα αρνητικά φορτία. Ο αέρας που επικρατούν τα θετικά ιόντα έχει μια καταθλιπτική επίδραση στον άνθρωπο, ενώ τα αρνητικά ιόντα είναι συνήθως πιο αναζωογόνα. Ο Ραβίτζ απέδειξε ότι τα πεδία μας είναι θετικά φορτισμένα στην Πανσέληνο, ώστε εκείνη την περίοδο προσελκύουμε αρνητικά ιόντα και μας αναζωογονούν. Το ζωικό πεδίο δημιουργεί έναν τέλειο μηχανισμό για τη σύνδεσή μας με κυκλικά επαναλαμβανόμενα γεγονότα του περιβάλλοντος.

Η Σελήνη προκαλεί ρεύματα στο νερό, στον αέρα και στο έδαφος. Τα ρεύματα αυτά μεταβάλλουν αδιάκοπα το μαγνητικό πεδίο και εκείνο με τη σειρά του επιδρά στα φορτία των ζωικών μας πεδίων. Για να τονιστεί αυτή η αλλαγή και να αισθανθούμε ακόμη περισσότερο τη σημασία του σεληνιακού ρυθμού, οι κοσμικές ακτίνες παράγουν ιονισμένο αέρα που μεγαλώνει τις αντιδράσεις του πεδίου. Είμαστε ευαίσθητοι στη Σελήνη, αλλά η ευαισθησία μας μετριάζεται από γεγονότα που έγιναν πολλά έτη φωτός μακριά. Για μιαν ακόμα φορά συναντάμε διάφορες περίπλοκες σχέσεις, που κάνουν τη Γη και κάθε ζωντανό ον επάνω της ένα αδιάσπαστο μέρος του Σύμπαντος.
Εκτός όμως από τις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις της ζωής πάνω στην ύλη, υπάρχουν και άλλες, πολύ σημαντικότερες από τη μυϊκή δράση, τη λειτουργία της αναπνοής και την εναλλαγή της θερμοκρασίας. Οι επιδράσεις αυτές οφείλονται στις δυνάμεις των ζωικών πεδίων.

Τελικά όποια λέξη και να χρησιμοποιήσουμε, «βιόπλασμα», «αύρα», ή «ζωικό πεδίο», καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η σφαίρα επιρροής του κάθε ανθρώπου δεν τελειώνει στην επιδερμίδα του. Πέρα από τα αισθητά όρια του κορμιού μας, υπάρχουν δυνάμεις που φαίνεται πως τις παράγουμε οι ίδιοι και ίσως μπορούμε και να τις ελέγξουμε. Δεν υπάρχει πια καμιά αμφιβολία πως γύρω από το ανθρώπινο σώμα υπάρχει ένα ενεργειακό πεδίο που το περιβάλλει σαν το κουκούλι της κάμπιας.
Η πασίγνωστη νευροψυχίατρος Δρ. Σαφίκα Καραγκούλλα, συγγραφέας του βιβλίου «Αποκάλυψη της Δημιουργικότητας», δήλωσε σε μια συνέντευξη το 1973, πως υπάρχουν οκτάβες των πέντε αισθήσεων, που βρίσκονται ψηλότερα από τις κοινές φυσικές εμπειρίες. Πιστεύει πως υπάρχει μια απόλυτη λογική στον κόσμο των ενεργειακών πεδίων.

Μετά από χρόνια μελέτης και αφού παραθέτει αμέτρητα παραδείγματα, παρουσιάζει τις ενδείξεις ότι υπάρχουν τέσσερα ενεργειακά πεδία στο ανθρώπινο σώμα. Το φυσικό, όπου η αρρώστια μπορεί να εντοπιστεί και να θεραπευτεί πριν αρρωστήσει το άτομο, εμφανίζεται σα μια λάμψη ή ένα φωτεινό περίβλημα που ξεπερνάει κατά λίγα εκατοστά το σώμα. Ύστερα υπάρχει ένα συγκινησιακό πεδίο που πάλλεται σε χρώματα, σύμφωνα με τα συναισθήματα του ατόμου τη στιγμή της παρατήρησης των φαινομένων. Στη συνέχεια υπάρχει το διανοητικό πεδίο, που εμφανίζεται πάλι σε χρώματα και φανερώνει τη διανοητική κατάσταση του ατόμου. Τέλος υπάρχει η τέταρτη διάσταση ή το πεδίο που συνδέεται με τη σπονδυλική στήλη και κινείται μέσα από τις διαύλους του νευρικού συστήματος και είναι το πεδίο του αιτιατού που προσανατολίζει τα άλλα τρία πεδία.

Η Δρ. Καραγκούλλα διαθέτει αρκετές ενδείξεις για το γεγονός πως ο άνθρωπος παράγει και μορφοποιεί με την ατομική του χρήση ενέργειας : « Για αυτό, όταν ο άνθρωπος γίνεται βίαιος η φύση γίνεται βίαιη, δηλαδή ερεθίζει το περιβάλλον ολόγυρά του» και έτσι τα άτομα που διαθέτουν την ικανότητα να βλέπουν τα πεδία μπορούν να προφητεύσουν το μέλλον.
Οι Ινδοί πίστευαν πως το σώμα, ο νους και το πνεύμα, αναπτύσσονται σε μια διαδοχή επτά κοσμικών ακτίνων που εισέρχονται στο σώμα από επτά ενεργειακά κέντρα, γνωστά ως «τσάκρας» (ψυχικοί συσσωρευτές) και προσφέρουν την απαραίτητη ζωική ενέργεια «πράνα» στο σώμα.

Είναι γνωστό πως κάθε μορφή ύλης εκπέμπει ακτινοβολίες. Ο Μέσμερ ονόμασε την ακτινοβολία που εκπέμπει σαν παλμικές δονήσεις το ανθρώπινο σώμα «ζωικό μαγνητισμό». Ωστόσο, χρειάστηκε να έρθει στον κόσμο ο ΄Αλμπερτ Αινστάιν για να εκφράσει με επιστημονικούς όρους τις διδασκαλίες των αρχαίων. Μας απέδειξε ότι η αδρανής ύλη περιέχει ένα ολόκληρο κόσμο από ενεργειακά πεδία. Ξέρουμε σήμερα, πως όλες οι μορφές ζωής δέχονται και αναμεταδίδουν ζωικά ενεργειακά πεδία. Τα ενεργειακά αυτά πεδία επιδρούν αδιάκοπα το ένα πάνω στο άλλο, αδιάφορα από τη φύση τους.

 

ΑΣΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Αστρικό Πεδίο ονομάζεται το 4ο στρώμα της Αύρας (του Ανθρώπινου Ενεργειακού Πεδίου).

Εκτείνεται στα 15-30 εκατοστά από το φυσικό σώμα και είναι ΄Αμορφο, χωρίς ιδιαίτερη σύσταση, σαν ρευστή ουσία που αποτελείται από νέφη χρωμάτων, με κυρίαρχο το ροζ φως της Αγάπης.

 Συνδέεται με το τσάκρας της Καρδιάς (4ο), το οποίο αντιστοιχεί στο Θύμο αδένα και επηρεάζει την καρδιά, το αίμα, το πνευμονογαστρικό νεύρο και το κυκλοφοριακό σύστημα. Μεταβολίζει την ενέργεια της Αγάπης και συνδέει τα τρία κατώτερα ενεργειακά επίπεδα με τα τρία ανώτερα. Είναι το 1ο ολοκληρωμένο στρώμα πραγματικότητας, εμπεριέχον οντότητες, μορφές και προσωπικές λειτουργίες, οι οποίες δεν είναι άμεσα αντιληπτές από την ανθρώπινη συνείδηση.

Οι τρόποι επικοινωνίας-αντίληψης του Αστρικού Πεδίου είναι δύο: μέσω του ΄Υπνου (όνειρα) και μέσω του Διαλογισμού. Η προϋπόθεση για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με το Αστρικό Πεδίο είναι η Εξάγνιση. Για να πραγματοποιηθεί η Εξάγνιση χρειάζεται να αυξηθεί η ευαισθησία στην καθημερινή ζωή και να φροντίσουμε τον εαυτό μας με δίαιτα, ασκήσεις και πνευματικές τεχνικές.

Για να δούμε το Αστρικό Πεδίο πρέπει να ανοίξουμε το 6ο τσάκρας στο 4ο επίπεδο.

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ξεκινώ με το εικονιζόμενο σταυρόσχημο ειδώλιο της προϊστορικής περιόδου (Μέση Χαλκοκρατία-3.000 π.Χ) με περιδέραιο με σταυρόσχημο ανάρτημα ανθρώπινου ειδωλίου, το οποίο βρίσκεται στο Κυπριακό Μουσείο της Λευκωσίας. Επίσης στην Πάφο ευρέθησαν περιδέραιο και αναρτήματα από γκριζοπράσινο στεατίτη, επτά σε σχήμα σταυρόσχημων ανθρωπίνων ειδωλίων και ένα ζωόμορφο, που βρέθηκαν στην πόλη Σουσκιού.
Τα υπόλοιπα στοιχεία, για την οικονομία του χώρου, απλώς θα τα αναφέρω:

 1.  Νεολιθική εποχή (7.000-2.800 π. Χ). Τζάνη Μαγούλας στη Θεσσαλία. Σφραγίδα-σταυρός. Επίσης στη ευρύτερη περιοχή
  της Θεσσαλίας ευρέθη σταυρόσχημο μαρμάρινο ειδώλιο. Μουσείο Βόλου.
 2. Κυκλαδική εποχή (2.800-1.600 π. Χ). Γερόκαμπος Λεβήνος Κρήτης. Σταυρόσχημα ειδώλια, καθώς και απεικονίσεις σχήματος σταυρού κυρίως πάνω σε αγγεία.
 3. Μυκηναϊκή εποχή (1.580-1.100 π. Χ). Πλειάδα αγγείων που κοσμούνται από το σταυρικό σύμβολο, αλλά και το χρυσό σταυρό από τις ανασκαφές των Μυκηνών που βρίσκεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.
 4. Γεωμετρική εποχή (1.100-725 π.Χ). Κόσμημα σταυρού μέσα σε ημισέληνο, που απολήγει σε ανθρώπινα κεφάλια. Μουσείο Ηρακλείου. Εκατοντάδες χιλιάδες σταυροί κοσμούν τα γεωμετρικά αγγεία της εποχής.
 5.  Αρχαϊκή εποχή (725-510 π.Χ). Αιανή Κοζάνης. Σωρεία σταυρών πάνω στα αγγεία της εποχής, χαρακτηριστικό όμως
  είναι το πήλινο κεφάλι με τα σταυρικά σύμβολα.
 6. Κλασσική εποχή (510 π.Χ - έως γεννήσεως Κυρίου).

Σχεδόν σε όλα τα αγγεία απαντάται το σύμβολο του σταυρού
και στα περισσότερα νομίσματα της εποχής, όπως:

 • Ασημένιο τετράδραχμο Αλεξάνδρου του Α΄. (Μακεδονία).
 • Ασημένιο των Συρακουσών.
 • Ασημένιο των Ορρεσκίων (Μακεδονία)
 • Ασημένιο Αιγών (Μακεδονία).
 • Ασημένιο Ακάνθου (Μακεδονία).
 • Ασημένιο Αβδήρων (Θράκη).
 • Ασημένιο Θηβών. (Βοιωτία).
 • Ασημένιο Δελφών (Φωκίδα).
 • Ασημένιο Κνωσσού (Κρήτη).

{Τα παραπάνω νομίσματα αναφέρονται χωρίς τα υπόλοιπα σχήματα που περιέχουν.}
Τέλος, σημαντική είναι η αναφορά στους 360 σταυρούς
που ευρίσκονται στη Θόλο της Επιδαύρου.
Κλείνοντας με την προχριστιανική παρουσία του σταυρού στην ελληνική ιστορική πορεία θα αναφέρω ότι το σύμβολο του σταυρού ως χριστιανικό σύμβολο εμφανίζεται στην Ανατολή στο τέλος του 2ου αιώνος μ.Χ και στη Δύση στο δεύτερο ήμισυ του 4ου αιώνος μ.Χ.

Σημαντική, επίσης, παρατήρηση είναι ότι στο Ελληνικό Αλφάβητο περιελήφθη το σταυρικό σύμβολο στο ένατο γράμμα κατά σειρά με τη μορφή Θ, εξ ου και η λέξη Θεός αρχίζει με το σύμβολο του σταυρού.

Συμπερασματικά μπορούμε να καταλήξουμε ότι για τους χριστιανούς ο σταυρός αποτελεί το σύμβολο που ανακαλεί από τη μνήμη των πιστών τον σταυρικό θάνατο του Θεανθρώπου Σωτήρος, για τον μη χριστιανό αλλά ΄Ελληνα οποιασδήποτε άλλης πίστεως ακόμα και άθεον το σύμβολο του σταυρού ανακαλεί πολιτισμικά στοιχεία από τον Αρχαιοελληνικό Πολιτισμό και για τον σύγχρονο Νεοέλληνα συμβολίζει ελληνικότητα - πολιτισμό - και σύμφωνα με την πρόσφατη ιστορία μας - θυσίες-.

ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

 

Ο σολομός, οι σαρδέλες, το σκουμπρί, ο τόνος, το έλαιο λιναρόσπορου και το λιναρέλαιο ψυχρής σύνθλιψης είναι πλούσιες πηγές για τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα ή αλλιώς λινολεϊκά οξέα. Συνίσταται επίσης η χρήση συμπληρωμάτων ελαίων από ψάρια. Λίγο περισσότερο μαύρο πιπέρι (όπου ταιριάζει), κατάργηση του λάχανου για μερικούς μήνες, λίγο τσιμπημένο το αλάτι (μόνο για ένα με δύο μήνες το πολύ), περισσότερους χυμούς φρούτων (φρέσκους), αύξηση κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών (όχι υπερκατανάλωση απλά σε επίπεδο που να μην παρουσιάζεται ούτε τυμπανισμός ούτε διάρροια), ξηρούς καρπούς (αρχικά χρειάζεται η κατανάλωση αρκετής ποσότητας ηλιόσπορων έως 100 γρ ημερησίως ακόμα και αλατισμένων για ένα μήνα), ροφήματα ζεστά το χειμώνα (ή και το καλοκαίρι εάν σας ευχαριστούν) όπως κακάο, σοκολάτα, καφές μόνο εάν τον πιείτε με κανέλα (όχι παραπάνω από έναν ημερησίως), πράσινο τσάι ακόμα και ανάμικτο με χυμούς φρούτων, και εφόσον η κατάθλιψη είναι χρόνια ή σοβαρή και συμπληρώματα διατροφής, αρχικά κάποια πολυβιταμίνη, και ύστερα συμπληρώματα με βιταμίνες του συμπλέγματος Β (κατόπιν αδείας ιατρού), ω-3 λιπαρών, σπιρουλίνας και άλλες που ταιριάζουν με την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος (κατόπιν ιατρικού ελέγχου και εγκρίσεως), προσοχή όχι υπερκατανάλωση και όχι συνεχή και χρόνια χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής.

ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΗ 90 11........ ΔΕΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ "Ατομική Πρόβλεψη για εσάς"


Τηλ. 210 3818035, κινητό: 6984489123, Fax: 2107567833. Αλληλογραφία: Οδυσσεία (Πάλλας). Πλ. Κάνιγγος 2, 10677 Αθήνα Αθήνα. Ε-mail:

Astrology, fortune teller, Αστρολογία, χαρτομαντεία, καφεμαντεία, Ταρώ, θεραπεύτρια Ρέϊκι